ગુજરાતી
બાઇબલપ્રોજેક્ટમાં (BibleProject) આપનું સ્વાગત છે

આ ભાષામાં નવા વિડીયો અને અપડેટ્સ પ્રાપ્ત કરવા માટે અમારા સમાચારપત્ર સાથે જોડાઓ.

ટોચના વિડીયો
ઈસુનો જન્મ - લૂકની સુવાર્તા અધ્યાય ૧-૨ Luke 1-2
લૂકની સુવાર્તા અધ્યાય ૩-૯ Luke 3-9
લૂકની સુવાર્તા અધ્યાય ૯-૧૯ Luke 9-19
લૂક અધ્યાય ૨૪ Luke 24
પ્રેરિતોનાં કૃત્યો અધ્યાય ૮-૧૨ Acts 8-12
અમારો ધ્યેય લોકોને ઇસુ તરફ દોરનારી એક જ એકીકૃત વાત તરીકે બાઈબલનો અનુભવ કરવામાં મદદરૂપ થવાનો છે.
બધા વિડીયો

બધા લોકોને અમારા વિડિયો વધુ સરળતાથી ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે અમે ઘણી બધી ભાષાઓમાં અમારી સામગ્રીનું સ્થાનિકીકરણ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ. અમારી અવલોકન શ્રેણી અને પોસ્ટરો બાઇબલના દરેક પુસ્તકનો ઉચ્ચ કક્ષાનો સારાંશ જણાવે છે.

પોસ્ટર અને વિડીયો ડાઉનલોડ કરો
Promotional Videos
શબ્દોનો અભ્યાસ Word Studies
જ્ઞાન અને ડહાપણની શ્રેણી Wisdom Series
બાઈબલના વિષયો Themes
જૂના કરારનું વિહંગાવલોકન Old Testament
નવા કરારનું વિહંગાવલોકન New Testament
લૂક-પ્રેરિતોના કૃત્યોની શ્રેણી Luke-Acts Series
Promotional Videos
બાઈબલ પ્રોજેક્ટ શું છે? What is the BibleProject?
શબ્દોનો અભ્યાસ Word Studies
વિશ્વાસુ Faithfulness
કોપ કરવે ધીમા Slow to Anger
કૃપા Grace
વફાદાર પ્રેમ Loyal Love
દયા Compassion
આનંદ / ખારા Meaning of the Word: Chara/Joy
પ્રેમ / અગાપે Meaning of the Word: Agape/Love
શાલોમ / શાંતિ Meaning of the Word: Shalom/Peace
વધુ વિડીયો
જ્ઞાન અને ડહાપણની શ્રેણી Wisdom Series
અયૂબનું પુસ્તક Job
નીતિવચનોનું પુસ્તક Proverbs
સભાશિક્ષકનું પુસ્તક Ecclesiastes
બાઈબલના વિષયો Themes
શાસ્ત્રનું જાહેરમાં વાંચન Public Reading of Scripture
બંદીવાસી જીવનશૈલી The Way of the Exile
સ્વર્ગ અને પૃથ્વી Heaven & Earth
પવિત્ર આત્મા Holy Spirit
મસીહ Messiah
બલિદાન અને પ્રાયશ્ચિત Sacrifice & Atonement
નિયમશાસ્ત્ર The Law
રાજ્યની સુવાર્તા Gospel of the Kingdom
વધુ વિડીયો
જૂના કરારનું વિહંગાવલોકન Old Testament
વિહંગાવલોકન: જૂનો કરાર / તનાક TaNak / Old Testament
વિહંગાવલોકન: ઉત્પત્તિ ૧-૧૧ Genesis 1-11
વિહંગાવલોકન: ઉત્પત્તિ ૧૨-૫૦ Genesis 12-50
વિહંગાવલોકન: નિર્ગમન ૧-૧૮ Exodus 1-18
વિહંગાવલોકન: નિર્ગમન ૧૯-૪૦ Exodus 19-40
વિહંગાવલોકન: લેવીય Leviticus
વિહંગાવલોકન: ગણના Numbers
વિહંગાવલોકન: પુનર્નિયમ Deuteronomy
વધુ વિડીયો
નવા કરારનું વિહંગાવલોકન New Testament
વિહંગાવલોકન: નવો કરાર New Testament
વિહંગાવલોકન: માથ્થી ૧-૧૩ Matthew 1-13
વિહંગાવલોકન: માથ્થી ૧૪-૨૮ Matthew 14-28
વિહંગાવલોકન: માર્ક Mark
વિહંગાવલોકન: યોહાન ૧-૧૨ John 1-12
વિહંગાવલોકન: યોહાન ૧૩-૨૧ John 13-21
વિહંગાવલોકન: લૂક ૧-૯ Luke 1-9
વિહંગાવલોકન: લૂક ૧૦-૨૪ Luke 10-24
વધુ વિડીયો
લૂક-પ્રેરિતોના કૃત્યોની શ્રેણી Luke-Acts Series
ઈસુનો જન્મ - લૂકની સુવાર્તા અધ્યાય ૧-૨ Luke 1-2
લૂકની સુવાર્તા અધ્યાય ૯-૧૯ Luke 9-19
લૂકની સુવાર્તા અધ્યાય ૧૯-૨૩ Luke 19-23
લૂક અધ્યાય ૨૪ Luke 24
પ્રેરિતોનાં કૃત્યો અધ્યાય ૧-૭ Acts 1-7
પ્રેરિતોનાં કૃત્યો અધ્યાય ૮-૧૨ Acts 8-12
પ્રેરિતોનાં કૃત્યો અધ્યાય ૧૩-૨0 Acts 13-20
પ્રેરિતોનાં કૃત્યો અધ્યાય ૨૧-૨૮ Acts 21-28
વધુ વિડીયો
પોસ્ટર અને વિડીયો ડાઉનલોડ કરો
બધા લોકોને અમારા વિડિયો વધુ સરળતાથી ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે અમે ઘણી બધી ભાષાઓમાં અમારી સામગ્રીનું સ્થાનિકીકરણ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ. અમારી અવલોકન શ્રેણી અને પોસ્ટરો બાઇબલના દરેક પુસ્તકનો ઉચ્ચ કક્ષાનો સારાંશ જણાવે છે.
ડાઉનલોડ્સ વિશે વધુ જાણો

બાઇબલપ્રોજેક્ટ માં જોડાઓ

અમે માનીએ છીએ કે ઈસુની વાતમાં વ્યક્તિઓ અને સમગ્ર સમુદાયોમાં પરિવર્તન લાવવાનું સામર્થ્ય છે. વિશ્વભરના ખાસ જૂથો સાથે કામ કરીને, અમે અમારા વધતા જતાં પ્રેક્ષકો માટે બાઇબલનાં પુસ્તકો, વિષયો અને વચનોમાં જણાવેલ મુખ્ય શબ્દો વિશેના વિડિયોનું નિર્માણ કાર્ય ચાલુ રાખવામાં સક્ષમ છીએ.

આપો
Join Men
Which language would you like?