ភាសាខ្មែរ

ទាញយកមេរៀន និងវីដេអូ

ប្រធានបទនៃព្រះគម្ពីរ
វីដេអូ
ផ្ទាំងវីដេអូ
ថ្ងៃនៃព្រះអម្ចាស់
គ្មាន
គ្មាន
សប្បុរស
គ្មាន
គ្មាន
ដំណឹងល្អ​អំពី​ព្រះរាជ្យ​នៃ​ព្រះ
គ្មាន
គ្មាន
ស្ថានសួគ៌ និងផែនដី
គ្មាន
គ្មាន
ភាព​បរិសុទ្ធ
គ្មាន
គ្មាន
ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
គ្មាន
គ្មាន
រូបអង្គនៃព្រះ
គ្មាន
គ្មាន
យុត្តិធម៌
គ្មាន
គ្មាន
ការអានអត្ថបទព្រះគម្ពីរជាសាធារណៈ
គ្មាន
គ្មាន
យញ្ញបូជា និងការលោះបាប
គ្មាន
គ្មាន
សេចក្ដី​សញ្ញា Covenants
គ្មាន
គ្មាន
ក្រឹត្យវិន័យ
គ្មាន
គ្មាន
ព្រះមែស្ស៊ី Messiah
គ្មាន
គ្មាន
ផ្លូវនៃការនិរទេស
គ្មាន
គ្មាន
ស៊េរីនៃការយាងមកដល់
វីដេអូ
ផ្ទាំងវីដេអូ
សង្ឃឹម
គ្មាន
សាឡូម - សេច​ក្ដី​សុខ​សាន្ត
គ្មាន
អាហ្គាប៉េ - ស្រឡាញ់
គ្មាន
អំណរ
គ្មាន
ការសិក្សាព្រះបន្ទូលអំពីព្រះរាជ​លក្ខណៈរបស់ព្រះ
វីដេអូ
ផ្ទាំងវីដេអូ
សេចក្តីអាណិតអាសូរ
គ្មាន
ព្រះគុណ
គ្មាន
យឺតនឹងខ្ញាល់
គ្មាន
សេច​ក្ដី​ស្រឡាញ់​ស្មោះ
គ្មាន
ស្មោះត្រង់
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ​នៃព្រះគម្ពីរសញ្ញថ្មី
វីដេអូ
ផ្ទាំងវីដេអូ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មី
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរម៉ាថាយ ១-១៣
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរម៉ាថាយ ១៤-២៨
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរម៉ាកុស
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរលូកា ១-៩
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរលូកា ១០-២៤
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរយ៉ូហាន ១-១២
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរយ៉ូហាន ១៣-២១
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរកិច្ចការ ១-១២
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរកិច្ចការ ១៣-២៨
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីររ៉ូម ១-៤
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីររ៉ូម ៥-១៦
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរ ១ កូរិនថូស
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរ២កូរិនថូស
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរកាឡាទី
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរអេភេសូរ
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរភីលីព
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរកូល៉ុស
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរ ១ ថែស្សាឡូនីច
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរ ២ថែស្សាឡូនីច
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរ ១ធីម៉ូថេ
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរ ២ ធីម៉ូថេ
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរទីតុស
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរភីលេម៉ូន
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរហេព្រើរ
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរយ៉ាកុប
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរ ១ ពេត្រុស
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរ ២ ពេត្រុស
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរ ១-៣ យ៉ូហាន
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរយូដាស
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរវិវរណៈ ១-១១
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរវិវរណៈ ១២-២២
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ​នៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់
វីដេអូ
ផ្ទាំងវីដេអូ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់/ថាណាក់
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរលោកុប្បត្តិ ១:១១
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរលោកុប្បត្តិ ១២-៥០
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីនិក្ខមនំ ១-១៨
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីនិក្ខមនំ ១៩-៤០
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរលេវីវិន័យ។
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរជនគណនា។
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរចោទិយកថា
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរយ៉ូស្វេ
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរពួកចៅហ្វាយ
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរនាងរស់
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរ ១ សាំយូអែល
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរ ២ សាំយូអែល
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ ១-២ ពង្សាវតារក្សត្រ
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរ ១-២ របាក្សត្រ
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពី​រអែសរ៉ា-នេហេមា
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរនាងអេសធើរ
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរយ៉ូប
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរទំនុកដំកើង
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរសុភាសិត។
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរសាស្ដា
គ្មាន
​ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរបទចម្រៀង
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរអេសាយ ១-៣៩
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរអេសាយ ៤០-៦៦​
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរយេរេមា
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរបរិទេវ
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរអេសេគាល ១-៣៣
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរអេសេគាល ៣៤-៤៨
គ្មាន
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរដានីយ៉ែល
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរហូសេ
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរយ៉ូអែល
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរអេម៉ុស
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរអូបាឌា
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរយ៉ូណាស
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរមីកា
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរណាហ៊ូម
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរហាបាគុក
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរសេផានា
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរហាកាយ
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរសាការី
គ្មាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរម៉ាឡាគី
គ្មាន
ស៊េរីនៃដំណឹងល្អលូកានិងកិច្ចការ
វីដេអូ
ផ្ទាំងវីដេអូ
ថ្ងៃកំណើតព្រះយេស៊ូវ៖ លូកា ១ - ២
គ្មាន
គ្មាន
ការជ្រមុជទឹករបស់ព្រះយេស៊ូវ៖ លូកា ៣-៩
គ្មាន
គ្មាន
កូនពៅវង្វេង៖ លូកា ៩-១៩
គ្មាន
គ្មាន
ការឆ្កាងព្រះយេស៊ូវ៖ ១៩-២៣
គ្មាន
គ្មាន
ការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវ៖ លូកា ២៤
គ្មាន
គ្មាន
បុណ្យ​ថ្ងៃ​ទី​៥០៖ កិច្ចការ ១-៧
គ្មាន
គ្មាន
សាវ័កប៉ុល៖ កិច្ចការ ៨-១២
គ្មាន
គ្មាន
ដំណើរបេសកកម្មរបស់លោកប៉ុល៖ កិច្ចការ ១៣-២០
គ្មាន
គ្មាន
ដំណើរឆ្ពោះទៅទីក្រុងរ៉ូម៖ កិច្ចការ ២១-២៨
គ្មាន
គ្មាន
ស៊េរីនៃប្រាជ្ញា
វីដេអូ
ផ្ទាំងវីដេអូ
កណ្ឌគម្ពីរសុភាសិត
គ្មាន
គ្មាន
កណ្ឌគម្ពីរសាស្តា
គ្មាន
គ្មាន
កណ្ឌគម្ពីរយ៉ូប
គ្មាន
គ្មាន
Which language would you like?