ပိုစတာကားချပ်နှင့် ဗီဒီယိုဖိုင်များအား ဒေါင်းလုပ် လုပ်ရန်။

ဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုခြုံငုံခြင်း New Testament
ဗီဒီယိုဖိုင်
ဗီဒီယို ပိုစတာကားချပ်
ဓမ္မသစ်ကျမ်းအား ခြုံငုံလေ့လာခြင်း | New Testament
ရှင်မဿဲခရစ်၀င်ကျမ်း ၁ မှ ၁၃ အား ခြုံငုံလေ့လာခြင်း | Matthew 1-13
ရှင်မဿဲခရစ်၀င်ကျမ်း ၁၄ မှ ၂၈ အား ခြုံငုံလေ့လာခြင်း | Matthew 14-28
ရှင်မာကုခရစ်၀င်ကျမ်းအား ခြုံငုံလေ့လာခြင်း | Mark Overview
ရှင်လုကာ ၁-၉ ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Luke 1-9
ရှင်လုကာ ၁၀-၂၄ ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Luke 10-24
ရှင်ယောဟန် ၁- ၁၂ ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: John 1-12
ရှင်ယောဟန် ၁၃-၂၁ ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: John 13-21
တမန်တော်ဝတ္ထု ၁-၁၂ ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Acts Ch. 1-12
တမန်တော်ဝတ္ထု ၁၃-၂၈ ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Acts Ch.13-28
ရောမသြဝါဒစာ ၁-၄ ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် | Overview: Romans 1-4
ရောမသြဝါဒစာ ၅-၁၆ ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် | Overview: Romans 5-16
ကောရိန္သု ဩဝါဒစာ ပထမစောင်ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: 1 Corinthians
ကောရိန္သုဩဝါဒစာ ဒုတိယစောင်ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် | Overview: 2 Corinthians
ဂလာတိသြဝါဒစာကို ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် | Overview: Galatians
ဧဖက်သြဝါဒစာကို ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် | Overview: Ephesians
ဖိလိပ္ပိသြဝါဒစာကို ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် | Overview: Philippians
ကောလောသဲသြဝါဒစာကို ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် | Overview: Colossians
သက်သာလောနိတ်သြဝါဒစာ ပထမစောင်ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: 1 Thessalonians
သက်သာလောနိတ်သြဝါဒစာ ဒုတိယစောင်ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: 2 Thessalonians
တိမောသေသြဝါဒစာ ပထမစောင်ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | 1 Timothy
တိမောသေသြဝါဒစာ ဒုတိယစောင်ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | 2 Timothy
တိတုသြဝါဒစာကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Titus
ဖိလေမုန်သြဝါဒစာကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Philemon
ဟေဗြဲသြဝါဒစာကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Hebrews
ရှင်ယာကုပ်သြဝါဒစာကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | James
ရှင်ပေတရုသြဝါဒစာ ပထမစောင်ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | 1 Peter
ရှင်ပေတရုသြဝါဒစာ ဒုတိယစောင်ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | 2 Peter
ရှင်ယောဟန်သြဝါဒစာ ၁-၂-၃ ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | 1-3 John
ယုဒသြဝါဒစာကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Jude
ဗျာဒိတ်ကျမ်းကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Revelation 1-11
ဗျာဒိတ်ကျမ်းကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Revelation 12-22
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကို ခြုံငုံခြင်း Old Testament
ဗီဒီယိုဖိုင်
ဗီဒီယို ပိုစတာကားချပ်
တာနတ်ခ်/ဓမ္မဟောင်းကျမ်း ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: TaNaK / Old Testament
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁ - ၁၁ ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Genesis 1-11
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၂ - ၅၀ ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Genesis 12-50
ထွက်မြောက်ရာ ၁ - ၁၈ ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Exodus 1-18
ထွက်မြောက်ရာ ၁၉ - ၄၀ ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Exodus 19-40
ဝတ်ပြုရာကျမ်းကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Leviticus
တောလည်ရာကျမ်းကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Numbers
တရားဟောရာကျမ်းကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Deuteronomy
ယောရှုမှတ်စာကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Joshua
တရားသူကြီးမှတ်စာကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Judges
ရုသဝတ္ထုကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Ruth
ဓမ္မရာဇ၀င် ပထမစောင်ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: 1 Samuel
ဓမ္မရာဇ၀င် ဒုတိယစောင်ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: 2 Samuel
ဓမ္မရာဇ၀င် တတိယစောင်နှင့် စတုတ္ထစောင်ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: 1-2 Kings
ရာဇဝင်ချုပ် ပထမနှင့် ဒုတိယကျမ်းစာစောင်ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: 1-2 Chronicles
ဧဇရနှင့် နေဟမိ ကျမ်းစာစောင်ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Ezra-Nehemiah
ဧသတာ၀တ္ထုကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Esther
ယောဘ၀တ္ထုကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Job
ဆာလံကျမ်းကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Psalms
သုတ္တံကျမ်းကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Proverbs
ဒေသနာကျမ်းကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Ecclesiastes
ဟေရှာယ ၁-၃၉ ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Isaiah 1-39
ဟေရှာယ ၄၀-၆၀ ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Isaiah 40-60
ယေရမိအနာဂတ္တိကျမ်းကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Jeremiah
ယေရမိမြည်တမ်းစကားကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Lamentations
ယေဇကျေလအနာဂတ္တိကျမ်း ၁-၃၃ ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Ezekiel 1-33
ယေဇကျေလအနာဂတ္တိကျမ်း ၃၄-၄၈ ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Ezekiel 34-48
ဒံယေလအနာဂတ္တိကျမ်းကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Daniel
ဟောရှေအနာဂတ္တိကျမ်းကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Hosea
ယောလအနာဂတ္တိကျမ်းကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Joel
အာမုတ်အနာဂတ္တိကျမ်းကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Amos
ဩဗဒိဗျာဒိတ်ရူပါရုံကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Obadiah
ယောနဝတ္ထုကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Jonah
မိက္ခာအနာဂတ္တိကျမ်းကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Micah
နာဟုံအနာဂတ္တိကျမ်းကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Nahum
ဟဗက္ကုတ်အနာဂတ္တိကျမ်းကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Habakkuk
ဇေဖနိအနာဂတ္တိကျမ်းကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Zephaniah
ရှင်လုကာနှင့်တမန်တော်ဝတ္ထုဆိုင်ရာ စီးရီး Luke-Acts Miniseries
ဗီဒီယိုဖိုင်
ဗီဒီယို ပိုစတာကားချပ်
သခင်ယေရှုဖွားမြင်ခြင်း - ရှင်လုကာခရစ်၀င်ကျမ်း ၁-၂ | The Birth of Jesus: Luke 1-2
မရှိ
သခင်ယေရှု၏ရေနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာ - ရှင်လုကာခရစ်၀င်ကျမ်း ၃-၉ | The Baptism of Jesus: Luke 3-9
မရှိ
ပျောက်သောသား - ရှင်လုကာခရစ်၀င် ၉-၁၉ | The Prodigal Son: Luke 9-19
မရှိ
ယေရှု၏ အသေခံခြင်း - ရှင်လုကာခရစ်၀င် ၁၉-၂၃ | The Crucifixion of Jesus: Luke 19-23
မရှိ
ယေရှု၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း - ရှင်လုကာခရစ်၀င် ၂၄ | The Resurrection of Jesus: Luke 24
မရှိ
ပင်တေကုတ္တေပွဲ - တမန်တော်၀တ္ထု ၁-၇ | Pentecost: Acts 1-7
မရှိ
တမန်တော်ရှင်ပေါလု - တမန်တော်၀တ္ထု ၈-၁၂ | The Apostle Paul: Acts 8-12
မရှိ
ရှင်ပေါလု၏ ဧ၀ံဂေလိခရီစဉ်များ - တမန်တော်၀တ္ထု ၁၃-၂၀ | Paul's Missionary Journeys: Acts 13-20
မရှိ
ရောမမြို့သို့ - တမန်တော်ဝတ္ထု ၂၁-၂၈ | Bound for Rome: Acts 21-28
မရှိ
Which language would you like?